Gamtinė rekreacija

Pradžia / Studijos / Magistrantūros studijos / Gamtinė rekreacija
GAMTINĖ REKREACIJA

Jungtinė studijų programa su Daugpilio universitetu.

Studijų sritis – biomedicinos mokslai

Kvalifikacinis laipsnis: biologijos magistras

Studijų trukmė: 2 metai (NL)

Programos tikslas: skirta gilinti ir plėtoti aukščiausios kvalifikacijos biologijos specialistų gebėjimus tausiai naudoti biologinius išteklius žmonių rekreacinių poreikių tenkinimui gamtinėse ir antropogeninėse ekosistemose, etiniu ir socialiniu požiūriu kūrybiškai ir atsakingai pasirinkti rekreacinių teritorijų biotos būklės ir kokybės inovatyvius vertinimo būdus, savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus leidžiančius gerinti žmogaus ir gamtos santykius.

Programos išskirtinumas:

 • Programa ugdo konceptualiai naujus gebėjimus leidžiančius biologijos specialistams išnaudoti gamtos potencialą rekreacijos procesuose.
 • Sudarytos prielaidos išsiugdyti gebėjimus biologinės rekreacijos mokslo pažangą taikyti visuomenės gerovei ir laisvalaikio kokybei gerinti.
 • Sujungus šiuolaikines Šiaulių ir Daugpilio universitetų studijų ir mokslo materialines bazes, atveriamos plačios galimybės tiriamajam darbui gamtoje ir laboratorijose.
 • Formuojamos tarpdalykinės kompetencijos, įgalinančios spręsti biologinės-socialinės kilmės problemas, kylančias daugiakultūrinėje aplinkoje.
 • Galimybė lanksčiai susiformuoti savo studijų tvarkaraštį.

Karjeros galimybės:

Biologijos magistro laipsnis suteiks teisę vykdyti šias funkcijas:

  • stebėti gamtinės teritorijos būklę, tirti rekreacijos įtaką teritorijai, ekosistemoms, fiksuoti rekreacines apkrovas, teikti siūlymus poilsiautojų srautams reguliuoti; atlikti žmogaus rekreacinės veiklos poveikio monitoringą;
  • teikti informaciją nespecialistams apie gamtos vertybes ir jų išsaugojimo poreikį numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, agituoti įsitraukti į gamtotvarkos darbus, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis; organizuoti susitikimus su bendruomenėmis gamtos naudojimo klausimais;
  • teikti informaciją poilsiaujantiems gamtinėse teritorijose, esant poreikiui gali lydėti poilsiautojų grupes, atlikti aiškinamąjį darbą;
  • rengti ir dalyvauti įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis, žygeivių klubais ir kitais susivienijimais, verslo subjektais;
  • organizuoti savanorių darbą, siekiant įtraukti į gamtos tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius;
  • dirbti su juridiniais ir fiziniais asmenimis gamtos apsaugos ir tvarkymo, planavimo klausimais: konsultuoti ir teikti siūlymus šiais klausimais;
  • teikti pastabas ir pasiūlymus dėl norminių dokumentų, susijusių su gyvąja gamta, tobulinimo, rekreacinių teritorijų tvarkymo tikslinių programų ir kitų strateginių planavimo dokumentų, organizuoti jų įgyvendinimą;
  • atstovauti darbdavį rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos ir tvarkymo klausimais bei pagal kompetenciją teikti pasiūlymus šiais klausimais suinteresuotoms šalims;
  • kurti verslą susijusį su gamtinės rekreacijos veikla.

Įgiję biologijos magistro laipsnį, absolventai gali tęsti studijas su gyvybės mokslais susijusiose doktorantūros programose.

Jungtinė programa Gamtinė rekreacija suformuota atsižvelgiant į specialistų poreikį pagal tarptautinius ir Lietuvos strateginius dokumentus.