Ekologija ir aplinkotyra

Pradžia / Studijos / Bakalauro studijos / Ekologija ir aplinkotyra
EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA 

Studijų sritis – biomedicinos mokslai

Kvalifikacinis laipsnis: ekologijos bakalauras

Studijų trukmė: 3,5 metai (NL)

Savianalizės suvestinė  

Programoje keliamas tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos specialistus, turinčius fundamentaliųjų ekologijos žinių ir išmanančius sausumos ekosistemų tvarumo principus, gebančius praktiškai taikyti žinias, susijusias su vidaus vandenų ir sausumos ekosistemų išteklių naudojimu, ekologinių bendrijų galimybėmis prisitaikyti prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų bei pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimu ir diegti inovacijas profesinėje veikloje.

Studijų dalykai. Studijų metu būsimieji ekologijos ir aplinkotyros bakalaurai studijuoja: mikrobiologiją ir mikologiją, evoliucijos teoriją, kraštovaizdžio ekologiją, molekulinę ląstelės biologiją, augalų sistematiką ir ekologiją, gyvūnų sistematiką ir ekologiją, aplinkos chemiją, rizikos aplinkai vertinimą, užsienio kalbą, aplinkosaugos politiką ir teisę, dirvožemį ir jo racionalųjį panaudojimą, aplinkos ekonomiką, aplinkos monitoringą ir tyrimų metodus, rizikos aplinkai vertinimą, aplinką ir darnųjį vystymąsi, ekotoksikologiją ir kt. Studijų metu vykdomos teminės praktikos – ekspedicijos. Numatytos: mokomoji kompleksinė praktika, aplinkos apsaugos praktika, gamybinė praktika; alternatyviai pasirenkamos: saugomų teritorijų praktika, rizikos aplinkai vertinimo praktika.

Programos išskirtinumas:

  • sukaupta įranga ir patirtis vykdyti Lietuvoje unikalius oru plintančių alergenų (žiedadulkių, grybelių sporų) tyrimus, studentams atveria puikias galimybes tobulėti, dirbant įžymiausioje aerobiologų komandoje.
  • studentams leidžiama sudaryti individualų darbo grafiką ir naudotis kita lankstaus studijų proceso organizavimo nauda,
  • studentai įtraukiami į su studijuojamu dalyku susijusias praktikas įmonėse, tarnybose ir agentūrose,
  • studentai, kartu su mokslininkais, dalyvauja įvairiuose eksperimentuose, kur jiems suteikiama galimybė atskleisti savo įgūdžius ir gebėjimus,
  • studentams sudaroma galimybė pasirinkti kai kuriuos dalykus studijuoti užsienio kalba (anglų),
  • studentai turi galimybę studijuoti užsienyje, pvz., Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, Švedijoje, Pietų Korėjoje, Japonijoje ir kt.

Karjeros galimybės:

Studijų metu įgytomis kompetencijomis ir gebėjimais grįstas išsilavinimas sukuria puikų pagrindą siekti gamtosaugininko karjeros valstybės tarnyboje (saugomose teritorijose ir kituose Aplinkos ministerijos padaliniuose), eiti taršos kontrolieriaus, biologinės įvairovės apsaugos eksperto ar gamtosaugos koordinatoriaus pareigas. Absolventai gali įsitraukti į gamtosauginį konsultavimą ir verslo auditą bei poveikio aplinkai vertinimo paslaugas teikiančių įmonių veiklą arba kurti tokio pobūdžio paslaugas teikiančias įmones. Sukuriamas pagrindas kompetencijos kėlimui magistrantūros, o vėliau ir doktorantūros studijose.

Programos tikslai, studijų rezultatai