JOINT RT UNIT

Pradžia / Projektai / JOINT RT UNIT
JOINT RT UNIT

Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros vedėja prof. dr. Ingrida Šaulienė pažymi, kad būtent Šiaulių, Panevėžio ir Utenos apskrityse (Lietuva) bei Kraslavos, Daugpilio, Jekabpilio ir Preilių regionuose (Latvija) tradiciškai fiksuojama žema dirvožemio kokybė ir esama daug saugomų gamtos plotų. Tokios geografinės sąlygos Lietuvos-Latvijos pasienyje ir minėtuose regionuose sąlygoja mažas tradicinės žemdirbystės galimybes ir sukuria poreikį ieškoti įvairesnių kaimo ekonomikos plėtros galimybių. Efektyvus tokių galimybių išnaudojimas leistų mažinti nedarbą Lietuvos (taip pat ir Latvijos) neurbanizuotose vietovėse, plėtoti alternatyvias žemės ūkio šakas, pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatus ir naujų technologijų galimybes žemės ūkyje.

Siekiant spręsti minėtas problemas, Daugpilio ir Šiaulių universitetai parengė bendrą projektą Latvijos ir Lietuvos programos 2-ąjam kvietimui Jungtinis universitetų darbas tyrimų ir technologijų srityje, siekiant pagelbėti verslininkams diversifikuoti kaimo ekonomiką (Joint Research & Technology Unit of Universities for entrepreneurs to diversify rural economic’s. JOINT RT UNIT).Projektas buvo įvertintas kaip tinkamas finansuoti ir su Daugpilio universitetu buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Šiaulių universitete projektą vykdė Aplinkotyros katedra, dirbusi ir prie projekto idėjos kūrimo bei paraiškos rengimo.

Projektas JOINT RT UNIT, įkurdamas specialius mokslinės-technologinės paramos centrus Daugpilio ir Šiaulių universitetuose, siekė sukurti naujas kaimo ekonomikos plėtros galimybes bei skatino Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų mažų ir vidutinių ūkininkų bei verslininkų, kurie ir yra projekto tikslinė grupė, bendradarbiavimą šioje srityje. Buvo vykdomas mokymų ir konsultavimo paslaugos naujausių mokslinių tyrimų ir technologijų pagrindu, skirtos projekto tikslinei grupei, vystoma bendra abiejų universitetų naujųjų tyrimų ir technologijų perkėlimo ir pritaikomumo praktikoje sistema. Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas visuomenės informavimui apie naujas universitetų teikiamas konsultavimo ir mokymų paslaugas.

Projektas parengtas pagal 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto 1 priemonę – Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą.

Projekto įgyvendinimo laikptarpis: 2010 – 2011 metai
Projekto vadovaujantysis partneris – Daugpilio universitetas
Projekto partneris – Šiaulių universitetas
Projekto biudžetas – 499 700 eurų
Projekto trukmė – 24 mėn.