AEROINFRA

Pradžia / Projektai / AEROINFRA
Nacionalinių aerobiologinių mokslinių tyrimų infrastruktūra (AEROINFRA)

Trijų mokslo institucijų (Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro) ir vieno ūkio subjekto (Alergologijos klinikos) tikslas sujungti jėgas, siekiant sukurti nacionalinę tinklinę aerobiologinių mokslinių tyrimų infrastruktūrą (AEROINFRA). Ši infrastruktūra užtikrins terpę vedančiųjų mokslininkų konsolidacijai kompleksiškai spręsti biologinės kilmės aerozolio keliamas disfunkcijas globalios kaitos sąlygomis ir panaudoti infrastruktūros potencialą taikomojo pobūdžio tyrimams, kuriantiems pridėtinę vertę, bei atverti perspektyvą bendradarbiauti su užsienio partneriais.
Sukūrus šią infrastruktūrą turėtų būti įgyvendintas unikalus Lietuvai projektas kai problemų kompleksui spręsti suburiama tarpdisiplininė vedančiųjų mokslininkų grupė, kurią sudarys visos reikalingos mokslininkų pajėgos siekiamiems tikslams realizuoti. Sukauptų instrumentinių priemonių visuma turėtų leisti užtikrinti aukščiausio lygio mokslinių idėjų įgyvendinimą ir inovatyvių technologijų vystymą, siekiant realizuoti nacionalinius interesus tarptautinėje mokslo erdvėje, skatinat tarpvalstybinį bendradarbiavimą aerobiologijos, biometeorologijos, alergologijos ir augalų patologijos srityse.
Infrastruktūra ir jos pagrindu sukurtais produktais naudosis ne tik projekto rengėjai ir partneriai, bet ir ministerijos (Aplinkos, Žemės ūkio, Sveikatos), aukščiau išvardintose srityse veikiančios mokslo institucijos, biomedicinos srities studijas vykdantys universitetai bei verslo įmonės. Sukurta infrastruktūra (aeroalergenų duomenų bankas, akredituotos laboratorijos, aplinka tarptautinėms projektams organizuoti ir vykdyti ir pan.) turėtų išplėsti bendradarbiavimą ir pritraukti tarptautinį mokslo potencialą. Visa tai turėtų būti pagrindas vykdyti tarptautiniu lygiu reikšmingus tyrimus (pvz. aeroalergeno fiksavimas prieš žiedadulkių sklaidos sezoną).
AEROINFRA ištekliai turėtų būti nuolat lengvai prieinami tiek šalies, tiek užsienio tyrėjams. Sukūrus infrastruktūrą atsivers galimybės išorės vartotojams naudotis techniniais ištekliais ir paslaugomis bei sukurtais produktais. AEROINFRA veikla nėra nukreipta į pelno siekimą.

AEROINFRA paslaugos pagal veiklos sritis:
· Infrastruktūros atvėrimas mokslo ir verslo reikmėms.
· Žiedadulkių ir sporų duomenų bankai, atlasai, atpažinimo raktai.
· Netiesioginiai invazinių augalų natūralizacijos tyrimai.
· Žiedadulkių prognozės, atpažinimo prietaisai.
· Fitoepidemiologinės ir mikogeninių susirgimų protrūkio prognozės.
· Regioninio ir lokalaus lygmens žiedadulkių sklaidos modeliai.
· Biologinės kilmės dalelių filtrai patalpoms ir automobiliams.
· Patalpų oro kokybės tyrimai.
· Aerobiologijos kursai.
· Nauji biologinių dalelių ir jų sąveikos su oro teršalais tyrimo metodai.
· Alergenų nustatymas produktuose ir aplinkoje.
· Patalpų sandarumo nuo alergenų patikra.
· Patalpų ir aplinkos oro kokybės testavimas.
· Įranga aplinkos kokybei įvertinti.
· Mikrobiologinės paslaugos.
· Kriminalistinės palinologijos paslaugos.
· Žiedadulkių sudėties tyrimai meduje.
· Patarimai kaip sumažinti alergijos riziką.
· Filtravimo sistemų patikra (pvz., automobilių salono, respiratoriai ir kt.).
· Įrenginių su vidaus degimo varikliais testavimas dėl dujų išmetų ir lakiųjų organinių junginių.
· Informacija/konsultacijos ūkio subjektams.
· Aerobiologinių duomenų vizualizavimas interneto svetainėms.

Projekto įgyvendinimo laikoarpis: 2010 m. gruodžio 3 d. – 2011 m. sausio 5 d.
Projekto vadovas: Šiaulių universitetas
Projekto biudžetas: 28 900 Lt
Projektą finansavo: Lietuvos mokslo taryba.