Moksleiviai atlieka tyrimus

Pradžia / Pradžia/Mokslai/Visuomenei / Moksleiviai atlieka tyrimus

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vienuoliktokės, dalį tiriamojo darbo „Elektrolizės parametrų ir išorės veiksnių įtaka metalų dangų kokybei“, atliko katedroje – naudojosi stereomikroskopu metaliniams paviršiams įvertinti.

Štai ką jaunosios tyrėjos rašo apie savo atliktą tyrimą. Elektrolizė – tai procesas, kurio metu ant anodo (teigiamo elektrodo) ir katodo (neigiamo elektrodo) nusėda medžiagos, kurios priklauso nuo tirpalo cheminės sudėties. Katijonai slenka link katodo ir prie jo prisijungia elektronus, redukuojasi. Neigiami jonai, anijonai, slenka anodo link ir jam atiduoda elektronus, oksiduojasi. Kadangi dirbome su CuSO4*5H2O, taigi ant katodo nusėdo varis. Visus šiuos procesus nusako Faradėjaus elektrolizės dėsniai, bet juose neatsižvelgiama į išorinių veiksnių įtaką. Todėl tyrimo metu bandoma išsiaiškinti, kaip išorės veiksniai (ŽD bangos, magnetinis laukas) ir keičiami elektrolizės parametrai (įtampa, elektrolito pH) veikia nusėdusios medžiagos masę ir susidariusių metalo dangų paviršių kokybę. Būtent gautų vario dangų kokybės tyrimui buvo reikalingas didelės raiškos mikroskopas su fotografavimo galimybe. Palyginę vario dangų paviršius, gautus neveikiant elektrolizės proceso išoriniais veiksniais ir veikiant, galime daryti išvadą, jog ir akustiniai virpesiai, ir magnetinis laukas turi įtakos metalų dangų, gautų elektrolizės proceso metu, paviršiaus kokybei.

2015-02-04